با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده *
  ویروس آبله ای آلو(Plum pox virus )

این ویروس اولین بار در سال 1918 در نوب غرب بلغارستان مشاهده شده است. خسارات شدیدی به آلو، هلو، شلیل و زردآلو وارد میکند.نشانه های بیماری روی برگ آلو عبارت است از لکه ها، حلقه ها و خطوط سبز کم رنگ است که از اوایل تابستان به بعد میتوان انها را دید ای نقش و نگارها ممکن است بعدا حالت نکروتیک پیدا کنند و روی میوه نیز لکه ها و حلقه های مشاهده میشود که در میوه های کال کاملا بزرگ میشوند.در هلو نشانه های بیماری روی نخستین برگهای که باز میشود به صورت رگ روشنی و رگ نواری در حالی نمایان میشود که پهنک برگ هم پیچ خورده میشود.ویروس آبله ای آلو از گروه پوتی ویروس است که پیکره رشته ای دارد وRNA  آن تک رشته ای است.این ویروس در طبیعت توسط شته به طریق ناپایا منتقل میشود و همچنین توسط مواد گیاهی آلوده نیز منتقل میشود.مبارزه با شته و کنترل بهداشت زراعی بهترین راه مبارزه با این ویروس است.

 منبع بیماریهای درختان میوه هسته دار – ترجمه دکتر اشکان

Plum pox virus

+ نوشته شده توسط محسن عسکرزاده در شنبه دوم آذر ۱۳۸۷ و ساعت 11:57 |


Powered By
BLOGFA.COM